“El desenvolupament professional d’avui és fonamental perquè els seus equips es converteixin en excel·lents professionals del demà”

Seguiment

  • Avaluar el rendiment i detecció de persones amb potencial
  • Organitzar plans de desenvolupament individualitzats dels professionals claus de la seva empresa
  • Fomentar equips d’alt rendiment
  • Ajudar en els plans de desvinculació

 

Formació

  • Planificar la formació a mida de les seves necessitats i en funció de la seva estratègia empresarial
  • Fomentar el desenvolupament de les competències de les persones (PAP)
  • I tota aquella formació que el seu capital huma necessiti a cada moment, per assolir els objectius de negoci

METODOLOGIA DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT

La metodologia de treball que desenvolupem en les nostres activitats formatives, és la següent:

 

Enquesta prèvia de necessitats formatives

En la línia de preparar uns seminaris a mida de les necessitats dels nostres clients, elaborem un qüestionari previ amb el qual obtenim informació sobre l’estil de direcció de cadascun dels assistents, les eines que fan servir, les àrees d’interès en relació al seminari, els objectius personals i les expectatives que tenen sobre el mateix, etc. Aquest exercici ens permetrà adaptar el seminari als interessos i les necessitats dels assistents.

 

Mòduls formatius

Amb la informació recollida de les necessitats formatives dels nostres clients, elaborem mòduls formatius que representen la nostra base metodològica i que són un veritable guió de treball. Tenen una durada mínima de 4 hores i marquen el full de ruta a seguir.

 

Promoure el creixement personal

Entenem la formació com un procés de desenvolupament i creixement personal, per la qual cosa enfoquem totes les nostres activitats formatives cap a aquesta direcció. Per això volem parlar de SEMINARIS i no de Cursos.

El concepte seminari, aporta aquest factor de reflexió i d’autoanàlisi personal que facilita el CANVI I EL DESENVOLUPAMENT PERSONAL.

 

Provocar emocions vivencials

Lligat a l’apartat anterior, entenem que el “moment” de la formació ha de ser una experiència agradable, única i inoblidable. Per aquesta raó cuidem fins al mínim detall organitzatiu i logístic, i a més incorporem constantment tècniques i eines que fan “vibrar” els assistents.

Això facilita que els alumnes s’obrin, es millori la comunicació grupal i es connectin ràpidament amb el conjunt d’activitats programades i amb els objectius dels seminaris.

 

Claredat conceptual

Els principis que constitueixen els aspectes bàsics de cada tema del programa seran exposats amb una metodologia comprensible i adaptada a la realitat del col·lectiu objecte de l’acció formativa.

 

Actualització contínua de coneixements i tecnologies

Els conceptes aportats a cada àrea temàtica responen a criteris d’actualitat i eficàcia. Els temes els complementem amb arguments de recent aparició en publicacions o seminaris i pertanyen a autors reconeguts sobre les temàtiques exposades.

 

Ús dels mitjans més adients i impactants

En funció dels objectius, del programa i dels continguts dissenyats i en funció del perfil professional dels assistents, s’utilitzaran els mitjans didàctics més adequats i que estiguin disponibles.

Habitualment en els nostres seminaris fem ús de paperògraf, projector de vídeo, resolució de casos pràctics, exercicis grupals, “rol playing”, jocs i la projecció i comentari de pel·lícules.

Els assistents queden involucrats des del primer moment mitjançant la seva participació en comentaris referits a experiències del seu propi lloc de treball, en treballs individuals i de grup, en posades en comú, exercicis d’aplicació i, sobre tot, l’anàlisi de les pel·lícules que projectem.

En aquest sentit, incorporem en la nostra metodologia de treball una activitat nova que ja hem experimentat amb altres clients i resulta molt efectiva: La projecció de curtmetratges i de parts de pel·lícules comercials i el seu posterior anàlisi en grup. Resulten de gran eficàcia pedagògica i estimulen el debat. Les situacions exagerades dels guions cinematogràfics, fan que aquests causin gran impacte entre els assistents.

 

Ús de materials de treball i reforç

Els assistents a les accions formatives reben un dossier amb els apunts sobre els temes, els exercicis a efectuar, activitats de “rol playing” lectures complementàries, casos, i opcionalment la filmació de les dinàmiques individuals i de grup, amb la finalitat de facilitar el treball durant el Seminari, i per a posteriors consultes.

Incorporem una novetat formativa: L’enviament de resums de llibres relacionats amb les temàtiques dels mòduls.

 

Recollida de les aportacions

A la nostra dinàmica de treball també hi incorporem aquesta novetat: De cada sessió de formació el formador en fa un resum que recull les aportacions dels assistents, els temes treballats, la participació, etc. Així doncs, fem una mena d’acta de cada sessió que enviem a cada assistent al curs i també als responsables dels departaments implicats en aquesta formació (màrqueting, c omercial, recursos humans , etc.), perquè puguin anar seguint l’evolució del seminari.

 

Pla d’acció personal (PAP)

En la línia exposada sobre la nostra concepció de la formació, el nostre compromís amb l’organització és que aquestes accions formatives arrelin i li aportin un benefici clar.

L’adaptació del programa a les necessitats dels assistents i la seva activa participació, els permet assolir una formació eminentment pràctica. S’analitzen situacions, es detecten àrees de millora, es desenvolupen actituds positives i s’estableixen compromisos personals i/o de grup, referents a la millora de situacions específiques de treball.

Per aquest motiu, establim un PAP individual que li serveix a l’alumne de compromís de millora en el temps. Se’l convida a focalitzar les àrees de millora (no més de 5) i a establir els plans d’acció associats. Es tracta d’un “pre-coaching” individual.

Passat un temps, podem revisar el compliment d’aquest PAP, mitjançant una sessió de seguiment conjunta/individual.

 

Informe valoratiu final

Lògicament, en finalitzar cada acció formativa, s’efectuarà un informe valoratiu, que recull tots aquells aspectes que s’han d’analitzar per determinar el grau d’efectivitat obtingut.